แพลตฟอร์ม “Internet+”
Tang : 2020-03-16

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (National Health Commission) ได้แถลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นจำนวนสูงขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งได้เลื่อนการเปิดเทอมภาคฤดูใบไม้ผลิออกไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าว บริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นและเทคโนโลยี จำกัด ได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาระหว่างประเทศและแพลตฟอร์มคลาวน์ทางการศึกษานานาชาติ “อินเตอร์เนต+” (Internet Plus) คือการนำอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับภาคการศึกษามาให้บริการแก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆและเพื่อตอบสนองความต้องการของการเรียนการสอนนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “หยุดคาบเรียนแต่ไม่หยุดการเรียน” ซึ่งสถาบันการศึกษาที่ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถบันทึก ตรวจสอบ ติดตามและเปลี่ยนแปลงในการให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในสถาบันการศึกษาและในต่างประเทศได้เป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังได้จัดการเรียนการสอน online แก่นักศึกษาจีนด้วยเช่นกัน


การเรียนการสอนออนไลน์ของเมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ย

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเขตเมืองอู่ฮั่น เช่น มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อู่ฮั่น มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮวาจง เป็นต้น ได้สนองนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดการเรียนการสอนระบบ Online เพื่อให้การศึกษาสามารถดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักสูตรการศึกษาและแพลตฟอร์มคลาวน์ทางการศึกษานานาชาติ “อินเตอร์เน็ต+” ในการเรียนการสอน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮวาจง โดย Dr. Zuo Bin ได้เปิดสอนหลักสูตรสุขภาพจิตให้แก่นักศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและลดความตื่นตระหนกในการเอาชนะ COVID-19การเรียนการสอนออนไลน์ของนครเทียนจิน

มหาวิทยาลัยเทียนจินได้นำหลักสูตรการศึกษาและแพลตฟอร์มคลาวน์ทางการศึกษานานาชาติ “อินเตอร์เน็ต+” ของบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นและเทคโนโลยี จำกัด มาใช้ในการเรียนการสอนระบบ Online เช่นกัน โดยมอบหมายให้คณะครูซึ่งรับผิดชอบด้านการศึกษานานาชาติ บันทึกการสอนหลักสูตรต่างๆตลอดจนแบบทดสอบหลังการสอนในช่วงวันหยุดตรุษจีน 1 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร เช่น หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีนเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรฟิสิกส์ เป็นต้น และได้เริ่มการสอนระบบ Online แก่นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ปัจจุบันนี้ครูจำนวนมากกว่า 50 ท่าน ได้จัดทำหลักสูตรกว่า 66 หลักสูตรสอนแก่นักศึกษากว่า 700 คน ด้วยระบบ Online แล้ว

การเรียนการสอนออนไลน์ของนครต้าเหลียนและนครเซี่ยงไฮ้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียน ได้ใช้แพลตฟอร์ม “อินเตอร์เน็ต+” ของบริษัทในการจัดการเรียนการสอนระบบ Online ให้แก่นักศึกษาต่างชาติใน 5 ทวีป ในสาขาวิชาภาษาจีนเช่นกัน โดยได้จัดให้มีข้อสอบทั้งหมด จำนวน 166 ชุดให้นักศึกษาทดสอบ หลังจากนั้นนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบสามารถเริ่มเรียนได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ได้จัดทำหลักสูตรตามแพลตฟอร์ม “อินเตอร์เน็ต+” จำนวนมากกว่า 10 หลักสูตรมาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์ COVID-19 ขึ้น มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งทีมคณะครูกว่า 100 คนในการจัดทำหลักสูตรระบบ Online จำนวนกว่า 52 หลักสูตรได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ขณะนี้มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 572 คน สามารถลงทะเบียนเรียนตามระบบ Online ได้เป็นรุ่นแรกและมหาวิทยาลัยได้วางเป้าหมายว่าจะมีนักศึกษาจำนวน 95% สามารถสอบผ่านหลักสูตรนี้มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้าเหลียน ได้ใช้แพลตฟอร์ม “อินเตอร์เน็ต+” ในการเรียนการสอนระบบ Online จำนวน 108 หลักสูตรใน 30 ห้องเรียนแก่นักศึกษาต่างชาติกว่า 300 คน โดยคณะครูจำนวน 52 ท่านเป็นผู้จัดทำหลักสูตรและกำกับดูแลการเรียนการสอนระบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้ในขณะนี้ ในขณะเดียวกันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเจียงซูได้ใช้แพลตฟอร์ม “อินเตอร์เน็ต+” ในการเรียนการสอนหลักสูตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 แก่นักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยกว่า 400 คน ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรวรรณคดีต่างประเทศและหลักสูตรพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่นักศึกษาจีนทุกคนและประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮวาหนานได้จัดการอบรมคณะครูกว่า 50 ท่านทางระบบ Online ให้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรมากกว่า 50 หลักสูตร เช่น วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น วรรณคดีสมัยใหม่ของจีน เป็นต้น เพื่อนำไปสอนในแพลตฟอร์ม “อินเตอร์เน็ต+” แก่นักศึกษากว่า 600 คนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ซึ่งได้ใช้แพลตฟอร์ม “อินเตอร์เน็ต+” มาก่อนหน้านี้แล้ว ได้จัดการเรียนการสอนระบบ Online ให้แก่นักศึกษากว่า 400 คน ในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ การแปลภาษาญี่ปุ่น-จีน ภาษาจีนระดับสูง การอ่านและการเขียนภาษาจีน และหลักสูตรวิชาเลือกเสรี เช่น หลักสูตรสำนวนจีน หลักสูตรการสอบ HSK เป็นต้น ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนทางระบบ Online เช่นกัน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คุณ Zhong Jiaming รองนายกเทศมนตรีนครปักกิ่งได้เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อให้คำแนะนำในการดูแลนักศึกษาจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และได้สนทนากับนักศึกษาต่างชาติผ่านแพลตฟอร์ม “อินเตอร์เน็ต+” ของบริษัท ซึ่งท่านได้ให้คำชมเชยในโอกาสดังกล่าวและในช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเหอเป่ยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทียนจินในการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนด้วยแพลตฟอร์ม “อินเตอร์เน็ต+” ด้วยการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจีนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทย จัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติไทย-จีนขึ้นในประเทศไทย จำนวน 12 วิทยาลัยโดยใช้แพลตฟอร์ม “อินเตอร์เน็ต+” ในการจัดทำห้องเรียนออนไลน์เพื่อจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาไทย และใช้หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน Tang 1 มาแล้วระยะหนึ่งนั้น ขณะนี้การเรียนการสอนดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดี และคาดว่าหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ไปแล้ว นักศึกษาไทยจะสามารถเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศจีนได้เหมือนเดิมตามนโยบาย “เลื่อนการเปิดเทอมแต่ไม่เลื่อนการเรียนการสอน”สรุปว่าขณะนี้มีสถาบันการศึกษาที่จัดทำหลักสูตรการศึกษาระหว่างประเทศและแพลตฟอร์มคลาวน์ทางการศึกษานานาชาติ “อินเตอร์เน็ต+” ไปใช้ในการเรียนการสอนระบบ Online แล้ว เช่น มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐกิจแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยหยางโจว มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสิ่นหยาง มหาวิทยาลัยครุศาสตร์กวางสี มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน วิทยาลัยการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน วิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์ซีอาน เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอดดูเคชั่นและเทคโนโลยี จำกัด จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อไป


Dr. Liu Limin ประธานองค์กรแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับต่างประเทศได้เผยแพร่บทความในหนังสือพิมพ์ Renmin Zhengxie Bao ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้ “การศึกษาระบบ Online จะเป็นแนวทางการศึกษาที่สำคัญในอนาคตและสามารถก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การที่เกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนจาดระบบเดิมไปสู่ระบบ Online แก่สถาบันการศึกษาทั่วโลก ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยหนานจิง เป็นต้น ได้ร่วมกับบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอดดูเคชั่นและเทคโนโลยี จำกัด จัดทำเอกสารแนะนำแพลตฟอร์ม “อินเตอร์เน็ต+” แก่สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผลปรากฏว่าขณะนี้มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษามากกว่า 100 สถาบัน ลงนามในการใช้แพลตฟอร์ม “อินเตอร์เน็ต+” แล้วในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 บริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นและเทคโนโลยี จำกัด ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน Tang ไปแล้วกว่า 1000 บทเรียนและสนับสนุนการฝึกอบรมครูกว่า 2000 ท่านจาก 100 สถาบันการศึกษาเพื่อให้การศึกษาระบบ Online เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้บริษัทร่วมกับคณะครูได้จัดการเรียนการสอนระบบ Online ทางแพลตฟอร์ม “อินเตอร์เน็ต+” แก่นักศึกษาต่างชาติประมาณ 3000 คน ใน 60 ประเทศทั่วโลกก่อให้เกิดการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนการบันทึกข้อมูลการเรียนการสอนเป็นจำนวนมากและได้รับการตอบรับและชมเชยจากคณาจารย์และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ในการนี้บริษัทจะรับผิดชอบและดำเนินการต่อไป ตลอดจนการดูแลระบบอย่างเต็มที่และเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆให้ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่คณะครูและนักศึกษาทุกสถาบันคุณ Li Jinsong ประธานบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นและเทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่าสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในครั้งนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วมากขึ้นภายใต้ระบบ 5G ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ดังนั้นหากระบบการศึกษาของประเทศใดไม่ตอบสนองกับระบบการศึกษา Online และแพลตฟอร์ม “อินเตอร์เน็ต+” ก็จะทำให้ไม่สามารถก้าวไกลสอดคล้องกับระบบการศึกษาสมัยใหม่ได้ วิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง E-Learning และระบบเรียนในห้องเรียนจะเป็นเรื่องปกติของการศึกษาระหว่างประเทศ วิทยาลัยที่มีแพลตฟอร์มการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและมีแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและมีสาขาวิทยาลัยในต่างประเทศจะถือว่าเป็นจุดเด่นและได้เปรียบอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทยินดีจะให้การสนับสนุนทุกสถาบันการศึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับการศึกษานานาชาติของจีนและพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 บริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นและเทคโนโลยี จำกัด ได้สนับสนุนและประสานงานให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษาจากประเทศไทย ดังนี้


1. จัดการฝึกอบรมระยะสั้นแก่อาจารย์ จำนวน 211 คนและนักศึกษา จำนวน 114 คนจาก 5 สถาบันการอาชีวศึกษาไทยไปอบรมใน 14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจีน ระยะเวลาการฝึกอบรม 190 วัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7,000,000 บาท (1,650,000 หยวน)


2. จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาไทย จำนวน 240 คนจาก 14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาใน 7 สถาบันการอาชีวศึกษาไทยไปศึกษาใน 14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจีน คิดเป็นมูลค่า 31,000,000 บาท (7,200,000 หยวน)


อนึ่ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศกำหนดมาตรฐานหลักสูตรรายวิชาต่างๆที่จัดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาที่สอนกับความต้องการของบริษัท