แผนการแก้ไขปัญหาโดยการใช้สารสนเทศด้านการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางด้านสารสนเทศจะนำพามาซึ่งอนาคตทางการศึกษา

แพลตฟอร์มคลาวน์ทางการศึกษานานาชาติ(International Education Cloud Platform)

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา

เจ้าหน้าที่ทางการศึกษาสามารถบริหารจัดการการจัดชั้นเรียน หลักสูตร อาจารย์ นักเรียนได้อย่างเป็นระบบ

แพลตฟอร์มการทำงานประจำวันของอาจารย์

อาจารย์สามารถเตรียมการสอน สอน วัดและประเมินผลผ่านแพลตฟอร์มคลาวน

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน

นักเรียนสามารถเตรียมการเรียน ทบทวนบทเรียนและสอบออนไลน์และทำการบ้านออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มคลาวน์

แพลตฟอร์มคลาวน์ทางการศึกษานานาชาติ (International Education Cloud Platform)
แพลตฟอร์มการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา

เจ้าหน้าที่ทางการศึกษาสามารถบริหารจัดการการจัดชั้นเรียน หลักสูตร อาจารย์ นักเรียนได้อย่างเป็นระบบ

แพลตฟอร์มการทำงานประจำวันของอาจารย์

อาจารย์สามารถเตรียมการสอน สอน วัดและประเมินผลผ่านแพลตฟอร์มคลาวน

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน

นักเรียนสามารถเตรียมการเรียน ทบทวนบทเรียนและสอบออนไลน์และทำการบ้านออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มคลาวน์

ระบบการเรียนการสอนอัจฉริยะ (Tang Smart Teaching and Learning System)
การสอนออนไลน์เคลื่อนที่

เข้าร่วมคลาสวิดิโอคอลทางวีแชทแบบreal time เป็นการเรียนการสอนแบบไร้ระยะทางทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

การอัดวิดิโออัจฉริยะ

ในระหว่างการอัดวิดิโอคลิปวิดิโอจะถูกตัดแบ่งอัตโนมัติ นักเรียนสามารถเลือกสรร ดูซ้ำได้อย่างตรงจุด สามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลได้

ระบบการเรียนการสอนอัจฉริยะจะเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มคลาวน์

ในระหว่างการฉายคลิปไม่เพียงแต่สามารถดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มคลาวน์คลิปวิดิโอยังสามารถอัพโหลดไปยังแพลตฟอร์มคลาวน์ได้แบบ real time สะดวกต่อการดซ้ำสำหรับอาจารย์และนักเรียนได้ตลอดเวลา