ความสำเร็จจากการประชุมความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน
Tang : 2020-06-28

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์เทคโนโลยีจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-จีนในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและครูอาชีวศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมศักยภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีตัวแทนจากบริษัทฯ , สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพฯ-ภาคกลางฯ-ภาคเหนือฯ และภาคใต้กว่า ๘๐ คนเข้าร่วมประชุมครั้งนคุณนายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ประธานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณบริษัทฯและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจีนที่ได้เปิดช่องทางในการทำความร่วมมือด้าน การศึกษาในขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับโรคระบาด COVID-19 คุณนายุทธกล่าวว่าประเทศไทย-จีน มีการติดต่อกันมานานมากซึ่งก็เหมือนเพื่อนบ้านที่ไม่ห่างไกลกัน ฉะนั้นนักเรียนไทยก็ควรที่จะใช้ โอกาสครั้งนี้ในการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ของจีน ทั้งนี้ก็ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสอง ประเทศในอีกทางหนึ่งด้วยและยังถือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อก้าวไปสู่ การเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของประเทศต่อไป หวังว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยจะให้ ความสำคัญกับการเรียนภาษาจีนให้มากขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนที่จะไปเรียน ต่อที่ประเทศจีน และขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีผลการทำความร่วมมือไปในครั้ง ก่อนแล้วด้วย หวังว่าจะมีการติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจีนอย่างต่อเนื่องและมีการจัด นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์รวมทั้งจัดการในเรื่องที่จะส่งนักเรียนไปประเทศจีนต่อไปในโอกาสนี้คุณหลี่จิ้นซง ประธานบริษัทฯ ได้ทำการวีดีโอทางไกลมาพูดคุยและรายงานข้อมูล เรื่องที่ประเทศจีนมีการประกาศนโยบายสนับสนุนการทำความร่วมมือทางการศึกษาในระดับสากลให้ ที่ประชุมรับทราบและกล่าวขอบคุณที่ประชุมที่ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือรูปแบบ CCTE ของบริษัทฯ โครงการนี้จะเป็นการดึงเอาเทคนิคที่ทันสมัยของประเทศจีนมามอบให้กับนักเรียนไทย


ยินดีต้อนรับนักเรียนไทยมาเรียนที่ประเทศจีนเมื่อพวกเราได้ก้าวผ่านสถานการณ์โรคระบาด ครั้งนี้ไปแล้วคุณชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพฯ ได้กล่าวรายงาน ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ๑๓ แห่งในสังกัดฯ นักเรียนได้เรียนภาษาจีนผ่านทางระบบ ของบริษัทฯเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีน โดยนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจะได้รับทุนการศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนอีกทางหนึ่ง โดยนักเรียนที่กลับมาจากประเทศจีนนั้นมีความพอใจอย่างมากกับโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาไม่นานแต่ก็เห็นได้ชัดว่านักเรียนพูดภาษาจีนได้ดีขึ้นอย่างมาก ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถส่งนักเรียนไปเรียนต่อภาคเรียนต่อไปที่ประเทศจีนได้ อย่างไรก็ตามก็จะใช้ระบบการเรียนภาษาจีนของบริษัทถังฯในการฝึกฝนนักเรียนให้มี ความรู้ความเข้าใจภาษาจีนที่มากขึ้น เมื่อผ่านพ้นจากโรคระบาด COVID-19ไปแล้วก็จะจัดส่งนักเรียน ไปเรียนที่ประเทศจีนอีกครั้ง ขอขอบคุณบริษัทถังฯ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจีนที่ได้เห็นความสำคัญในการสนับสนุนนักเรียนไทยตลอดมาขณะเดียวกันผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการทำความร่วมมือรูปแบบ CCTE ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ดำเนินการอยู่ และที่ประชุมยังได้กล่าวถึงการทำงานในระยะต่อไปในวันที่ ๑ กรกฎาคมนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศไทยจะเปิดภาคเรียนใหม่ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาในการที่จะผลักดันการใช้งานระบบการเรียนการสอนภาษาจีนรวมถึง การอบรมทางไกลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการเรียนภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังถือเป็นการขยายความร่วมมือทางการศึกษาในรูปแบบ CCTE ให้มากขึ้นอีกด้วย เพื่อเป็นการร่วมผลิตบุคลากรที่มีความรู้ระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป